logo

  • Odsłon: 14105
zdjecie_42
Rezerwat Rotuz
fot. K. Henel
zdjecie_43
Pomnik przyrody - Tilia cordata, Książenice
fot. K. Henel
zdjecie_6Rezerwat Góra Zborów, Podlesice
fot. K. Henel
zdjecie_25Rezerwat Las Murckowski
fot. A. Miszta
zdjecie_4582Dorkowa Skała
fot. Z. Wieland

Ochrona przyrody realizowana jest poprzez różne formy przewidziane w ustawie o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Ochroną obejmuje się niektóre gatunki roślin, grzybów i zwierząt (ochrona gatunkowa), pojedyncze elementy przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska (pomniki przyrody), bądź też mniejsze lub większe obszary, które wyróżniają się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także wybrane siedliska przyrodnicze. W zależności od wartości, jakie posiada dany obszar, jego wielkości, stanu zachowania przyrody, stopnia i sposobu zagospodarowania terenu oraz rodzaju działań, jakie należy podjąć lub zaniechać w celu zachowania jego walorów, tworzy się obiekty o różnej randze ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody.

Najwyższą formą ochrony jest park narodowy. Ustanawia się go na obszarach o wybitnych wartościach przyrodniczych, których powierzchnia przekracza 1000 hektarów. Nadrzędną funkcją parku narodowego jest poznanie i zachowanie naturalnych układów przyrodniczych oraz przywracanie do stanu naturalnego układów zaburzonych na skutek działalności człowieka. Gospodarowanie w parku powinno być podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest ochrona przyrody. W województwie śląskim nie ma na razie tego typu obiektu. Od wielu jednak lat trwają starania o utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego na najcenniejszych terenach Wyżyny Częstochowskiej.

Ochroną w formie rezerwatu przyrody obejmuje się tereny o mniejszej powierzchni, wyróżniające się obecnością naturalnych lub mało zmienionych ekosystemów, siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt, bądź też cennych elementów przyrody nieożywionej. W zależności od zalecanego sposobu gospodarowania, w rezerwacie ustanawia się ochronę ścisłą lub częściową. W naszym województwie znajdują się 64 rezerwaty przyrody.

Wielkoobszarową formą ochrony, o niższej randze niż park narodowy i rezerwat przyrody, jest park krajobrazowy. Celem utworzenia parku jest zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych oraz ich popularyzacja w warunkach racjonalnego gospodarowania. Na terenie województwa śląskiego powołano do tej pory 8 parków krajobrazowych. Granice czterech z nich obejmują częściowo obszary sąsiednich województw.

Ochrona krajobrazu oraz zapewnienie powiązań między obszarami wartościowymi przyrodniczo, objętymi wyższymi formami ochrony, są głównymi motywami tworzenia obszarów chronionego krajobrazu. Obszary te mają pełnić funkcję korytarzy ekologicznych łączących parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe w przestrzenny układ wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, tworzących tzw. krajowy system obszarów chronionych. W województwie śląskim utworzono 15 obszarów chronionego krajobrazu.

Powiązanie ochrony przyrody i krajobrazu, zarówno naturalnego jak i kulturowego, realizuje się także poprzez tworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. W województwie śląskim mamy ich obecnie 20.

Zachowanie szeroko pojętej różnorodności biologicznej wymaga ochrony nie tylko najcenniejszych fragmentów przyrody, ale także zabezpieczenia typowego dla danego miasta, gminy czy regionu zróżnicowania środowisk i ekosystemów. W tym celu powołuje się użytki ekologiczne. Na szczeblu lokalnym czy też regionalnym, obszarów kwalifikujących się do objęcia tą formą ochrony jest bardzo wiele. Nic więc dziwnego, iż w tej grupie obserwuje się najszybszy przyrost liczby nowych obiektów. Aktualnie, w województwie śląskim powołano 68 użytków ekologicznych.

Jedną z najstarszych form ochrony przyrody są pomniki przyrody. Pomnikami mogą być pojedyncze elementy przyrody (np. drzewa, krzewy, głazy, wodospady, jaskinie itp.) lub też obszary, na których znajdują się skupiska takich elementów (mówimy wówczas o tzw. powierzchniowych pomnikach przyrody). Z uwagi na ogromną liczbę tego typu obiektów przyrody w naszym otoczeniu i długoletnie tradycje ochrony pomnikowej, jest to najliczniej reprezentowana forma ochrony w województwie (blisko 1500 obiektów).

Szczególny charakter województwa śląskiego, wynikający zarówno z warunków naturalnych (duże zróżnicowanie geologiczne), jak i z jego gospodarczego wykorzystywania na przestrzeni kilkuset lat sprawia, iż mamy tu wyjątkowo dużo ciekawych obiektów przyrody nieożywionej. Stare wyrobiska i odsłonięcia warstw skalnych (pozostałość po powierzchniowej eksploatacji kruszców), naturalne wychodnie skał, a nawet niektóre hałdy, to potencjalne stanowiska dokumentacyjne. Niestety, ciągle nie docenia się ich wartości naukowych, dokumentacyjnych i dydaktycznych, co uwidacznia się w niewielkiej liczbie miejsc (8 obiektów) objętych tą formą ochrony przyrody.

Materiał strony opracowano 31 października 2002 roku. Autor opracowania: R. Bula. Ostatnia aktualizacja zawartości strony: 26 kwietnia 2012 r.

Poprzedni Następny

Ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej – relacja z otwarcia nowych ścieżek przyrodniczych w Bytomiu

06-12-2012 | Programy edukacyjne | Krzysztof Sokoł

Ścieżkami Miechowickiej Ostoi Leśnej – relacja z otwarcia nowych ścieżek przyrodniczych w Bytomiu

W sobotę, 1 grudnia 2012 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowych ścieżek przyrodniczo-rekreacyjnych w Miechowickim Lesie, rozległym kompleksie leśnym usytuowanym na pograniczu bytomskiej dzielnicy Miechowice i Spacer Drogą Ronota - pierwszy odcinek wycieczki po "Miechowickiej Ostoi Leśnej"Fot. K. Sokół  Spacer leśnymi ścieżkamiFot. K. Sokół  Jedna z nowych tablic na terenie "Miechowickiej Ostoi Leśnej"Fot. K. Sokół zabrzańskiej Rokitnicy i ciągnącym się dalej na północ.Oddanie do...

Program "MegaLaboratorium Ewolucji"

13-05-2009 | Programy edukacyjne | Katarzyna Skowrońska

Program "MegaLaboratorium Ewolucji"

Ewolucja u ślimaków W 2009 roku, kiedy obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Karola Darwina, zapraszamy do uczestnictwa w MegaLaboratorium Ewolucji. Na przykładzie pospolitych ślimaków, spotykanych w parkach, ogrodach i na poboczach dróg, można osobiście zobaczyć drobne kroki ewolucji. Dokładne informacje o programie, instrukcje rozpoznawania ślimaków oraz formularz obserwacji dostępne są na stronie internetowej http://www.evolutionmegalab.org/pl Ślimak gajowy i ślimak ogrodowy, nazywane również wstężykami, znane...

Konkursy

17-06-2008 | Konkursy | Administrator

Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu – konkurs fotograficzny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Województwa Śląskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu". Celem konkursu jest promowanie kultury i walorów przyrodniczych obszarów wiejskich województwa, a także upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju wsi, gwarantującego zachowanie walorów krajobrazu wiejskiego. W konkursie udział wziąć mogą osoby zameldowane w województwie...

Warsztaty dla nauczycieli

17-06-2008 | Warsztaty dla nauczycieli | Administrator

brak

Warsztaty przyrodnicze

17-06-2008 | Warsztaty przyrodnicze | Agnieszka Wower

Warsztaty „Poznajemy mieszkańców Warty” Ruchu Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia” organizuje od września do października 2012 roku bezpłatne warsztaty przyrodnicze skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zajęcia odbywają się w Częstochowie na terenie Mirowskiego Przełomu Warty. Podczas warsztatów uczniowie poznają walory przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne rzeki Warty, uczą się rozpoznawać związane z rzeką organizmy i dowiadują się jakie znaczenie ma bioróżnorodność...

Warsztaty

17-06-2008 | Warsztaty | Agnieszka Wower

strona w przygotowaniu

Biblioteczka przyrodnicza

17-06-2008 | Biblioteczka przyrodnicza | Agnieszka Wower

strona w przygotowaniu

Czasopisma naukowe

17-06-2008 | Czasopisma naukowe | Agnieszka Wower

strona w przygotowaniu

Ośrodki i ścieżki edukacyjne

29-05-2008 | Ośrodki i ścieżki edukacyjne | Agata Kloczkowska

Ośrodki i ścieżki edukacyjne

Ośrodki edukacji ekologicznej i ścieżki przyrodnicze Baza ośrodków edukacji ekologicznej i ścieżek przyrodniczych powstała w 2009 roku w oparciu o dane ankietowe (oznaczenie A) oraz publikowane (oznaczenie B) zebrane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Rozesłano ponad 200 ankiet do wszystkich gmin, nadleśnictw oraz znanych ośrodków zajmujących się edukacją ekologiczną w województwie śląskim. >> ZOBACZ BAZĘ << Baza liczy obecnie 19 ośrodków edukacji ekologicznej...

Instytucje badawcze i stowarzyszenia

29-05-2008 | Instytucje badawcze i stowarzyszenia | Agnieszka Wower

strona w przygotowaniu

Zarys historii badań przyrody Górnego Śląska do roku 1945

23-04-2008 | Przyrodnicy | Mirosław Syniawa

Człowiek obserwował przyrodę od początków swojego istnienia. To ona dostarczała mu przez tysiąclecia pożywienia i surowców, a coraz skuteczniejsza jej eksploatacja umożliwiła mu stworzenie cywilizacji. Potrzeba systematycznego gromadzenia wiedzy o otaczającej człowieka przyrodzie, a po niej również potrzeba chronienia tejże przyrody przed nadmierną eksploatacją i dewastacją, pojawiły się dopiero z czasem, w ciągu kilku ostatnich stuleci. Początki nowożytnych nauk przyrodniczych...

Słownik biograficzny przyrodników śląskich

05-04-2004 | Przyrodnicy | Mirosław Syniawa, Jerzy Parusel

Słownik biograficzny przyrodników śląskich

Może wydawać się zbyteczne, aby Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - będące instytucją powołaną do badania, dokumentowania i ochrony oraz prognozowania stanu przyrody - zajmowało się także biograficzną częścią historii nauk i badań przyrodniczych. Ale ta opinia nie jest uzasadniona i ukazywanie losów oraz dzieła śląskich przyrodników jest jak najbardziej słuszne - wszak badacze przyrody, popularyzatorzy nauk przyrodniczych, aktywiści ochrony...

Do pobrania

dokumenty, prezentacje multimedialne, filmy o tematyce przyrodniczej