zaproponuj artykuł

Instytucje i organizacje

Geoportale

 
ORSIP - Geoportal Województwa Śląskiego
ORSIP - Moduł Przyroda
BioGeo Silesia
 
Geoportal RDOŚ Katowice
geoportal.gov.pl

Biblioteki cyfrowe

 
Kolekcja "Natura" ŚBC
 

Infografiki

Infografika Kleszcze
Kleszcze

Budowa drogi publicznej przez Las Murckowski

Prezydent Miasta Katowice wznawia jednak z urzędu postępowanie administracyjne!

LasMurckowski droga 2016

W ostatnim numerze Przyrody Górnego Śląska (Nr 86/2016) poinformowałem Czytelników (patrz poniżej) o możliwości bezprawnego zniszczenia chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych przez Prezydenta Miasta Katowice w związku z budową drogi publicznej łączącej ul. Szarych Szeregów z ul. Bażantów w Katowicach-Kostuchnie oraz o nieprawidłowościach, jakich dopuściły się organy prowadzące to postępowanie – Prezydent Miasta Katowice i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Prezydent Miasta Katowice nie odpowiedział w swoim imieniu na wniosek Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z dnia 3 października 2016 r. o wznowienie z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją administracyjną z dnia 01.04.2015 r. nr 25/Ś/15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia drogowego ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. W jego imieniu otrzymaliśmy w dniu 31.10.2016 r. odpowiedź od Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, który w piśmie, znak: KŚ-III.6220.104.2014.JŻ z dnia 24.10. 2016 r. nie ustosunkował się wprost do wniosku Centrum lecz powołał się jedynie na opinię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.03.2016 r. (znak pisma: DOOŚ-OPK.425.40.2015.AKF-3), iż organ ten nie znalazł przyczyny do wznowienia postępowania zgodnie z art. 145 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W opinii tej organ ten powoływał się na wyjaśnienia Prezydenta Miasta Katowice oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Ten ostatni organ w swym wyjaśnieniu (znak pisma: WOOŚ.070.129.2016.KC z dnia 14.03. 2016 r.) w sposób arbitralny i nieuzasadniony uznał, że w przypadku 5 gatunków zwierząt i roślin realizacja omawianego przedsięwzięcie nie będzie miała wpływu na zajmowane przez nie siedliska. Opinia ta jest całkowicie niezgodna ze stanem faktycznym, wynikającym z przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych – zarówno przez inwestora, jak i Centrum – jak i z wiedzą przyrodniczą o biologii i ekologii roślin i zwierząt. I wydana została już po decyzji derogacyjnej z dnia 19 sierpnia 2015 r. (znak pisma:WPN.6401296.2015.MS).

Prezydent Miasta Katowice, mając pełną wiedzę o stwierdzonych nieprawidłowościach, doprowadził do ogłoszenia w dniu 10 października 2016 r. zamówienia publicznego na wykonanie omawianej drogi publicznej oraz publicznego otwarcia w dniu 25 października 2016 r. 7 nadesłanych ofert. Naraził w ten sposób na bezprawne zniszczenie chronione gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, jak również na sankcje karne wykonawcę zamówienia publicznego.

W dniu 22 listopada 2016 r. został złożony, na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka w Katowicach, przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach (znak pisma: PO V Pa 87.2016) sprzeciw wobec prawomocnej decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1.04. 2015 r. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w dniu 1 grudnia 2016 r. zwróciło się do Prezydenta Miasta Katowice (znak pisma: L.dz. 399/2016) oraz do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Katowice (znak pisma: 400/2016) z prośbą o wstrzymanie wszelkich działań związanych z omawianym przedsięwzięciem do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego. Jednocześnie informację o sprzeciwie Prokuratury Okręgowej w Katowicach przekazano w tym samym dniu (znak pisma: 401/2016) wszystkim 7 oferentom wykonania zamówienia publicznego oraz organom nadzorującym działania Prezydenta Miasta Katowice i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także organizacjom pozarządowym i mediom.

W dniu 6 grudnia 2016 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice (znak pisma: KŚ.III.6220.104.2014.JŻ z dnia 30.11. 2016 r.) informujące, że zostało wznowione z urzędu postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia (http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=100489&menu=679).

Przedstawiając powyższe informacje o nieprawidłowościach, jakich dopuścili się Prezydent Miasta Katowice i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, należy stwierdzić, że dopiero po sprzeciwie Prokuratury Okręgowej w Katowicach Prezydent Miasta Katowice został zmuszony do zmiany swego postępowania wobec środowiska przyrodniczego. Czy jednak ponowne postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i standardami środowiskowymi krajowymi i Unii Europejskiej, okaże się już wkrótce?

Jerzy Parusel
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

PS Na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice nadal zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu publicznym BZP.271.1.129.2016 z dnia 10.10. 2016 r. (http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=5120&menu=667, dostęp: 20.12. 2016 r.)!?


Prezydent Katowic bezprawnie zniszczy chronione gatunki i siedliska przyrodnicze w Lesie Murckowskim!?

W dniu 25 października 2016 r. zostały otwarte oferty złożone na wykonanie zamówienia publicznego miasta Katowice polegającego na budowie drogi publicznej łączącej ul. Szarych Szeregów z ulicą Bażantów w Kostuchnie. W wyniku nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji i wydanych z rażącym naruszeniem prawa decyzji administracyjnych przez Prezydenta Miasta Katowice oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach ulegną – w przypadku realizacji tego zamówienia – zniszczeniu siedliska 6 gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz 2 chronione siedliska przyrodnicze, na które Prezydent nie ma decyzji derogacyjnej RDOŚ!

O nieprawidłowościach poinformowałem Prezydenta w dniu 3 października, składając jednocześnie wniosek o wznowienie z urzędu postępowania dotyczącego omawianego przedsięwzięcia. Adresat nie odniósł się w ogóle do tej prośby i w dniu 10 października ogłosił przetarg na wykonanie drogi publicznej przez Las Murckowski. W dniu 17 października złożyłem na ręce osoby wyznaczonej przez zamawiającego wniosek o unieważnienie ogłoszonego przetargu, wskazując na naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Także i Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice nie wstrzymał procedury zamówienia publicznego i dokonał otwarcia 7 nadesłanych ofert.

W związku z tym faktem, w dniu 26 października powiadomiłem wszystkich oferentów o możliwości naruszenia prawa ochrony przyrody w przypadku realizacji zamówienia publicznego oraz o grożących w tym przypadku sankcjach karnych i możliwości wszczęcia postępowania przez organy ścigania. Informację tą przekazałem także organom uczestniczącym w postępowaniu i organom je nadzorującym.

Czy Prezydent Miasta Katowice unieważni postępowanie przetargowe i wznowi z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące budowy drogi w Lesie Murckowskim lub przystąpią do działania organy ścigania dowiemy się już w ciągu kilku najbliższych dni?

Podjąłem opisane działania w związku z naruszeniem standardów środowiskowych, gdyż uważam, że Przyrodzie należy się uczciwy proces. A ponieważ Przyroda nie ma głosu, więc głos w jej imieniu zabrało Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Jerzy Parusel
Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Czytelniku!
Jeśli zauważysz przystąpienie do budowy drogi, powiadom natychmiast Policję i Prokuraturę o możliwości popełnienia czynu zabronionego w art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz w art. 2 i 11 Dyrektywy Siedliskowej, poinformuj także o tym Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Źródło: J.B. Parusel 2016. Przyroda Górnego Śląska nr 86, s. 2.

O stronie

Serwis o przyrodzie województwa śląskiego opracowywany jest przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wszystkich zainteresowanych, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, zapraszamy do współredagowania oraz wzbogacania jego zawartości.

dr Jerzy B. Parusel

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego.

      logo CDPGS small logo slaskie kolorowe rgb

Newsletter

Informacje o bieżących wydarzeniach.

Zapisując się do newslettera zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej Polityce prywatności. Po zapisaniu prześlemy e-mail potwierdzający dopisanie do newslettera. Prosimy o potwierdzenie subskrypcji.

Zbiorcze RSS | Kalendarz RSS

© 2020 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska |
Design by PF / FreshSeo
sponsorzy


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.